Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Tìm hiểu thêm

Home Tabs

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Disil07

more options

I am not a fan of upgrades. Firefox has been plaguing me to upgrade for weeks so I have. It lost my default tabs when it starts up and for the life of me I cannot find how to set them back. When I open the browser I have 4 tabs that I want to automatically be there. Has this facilty been removed?

I am not a fan of upgrades. Firefox has been plaguing me to upgrade for weeks so I have. It lost my default tabs when it starts up and for the life of me I cannot find how to set them back. When I open the browser I have 4 tabs that I want to automatically be there. Has this facilty been removed?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Pin tabs may be the answer to this questions. Right click on existing tabs, and press Pin this tabs. It should open everytime now.