Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

email stopped sending

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Friday my email stopped sending I get a message

Sending of the message failed. An error occurred while sending mail: Outgoing server (SMTP) error. The server responded: smtpout.karoo.kcom.com.

I am still getting it
My ISP is eclipse who broke away from Kcom a few months ago
Since then I have has a few other episodes of this error but they have cleared in a few hours

This is now in its third day

help
Please

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You need to contact your e-mail provider for help. https://support.mozilla.org/en-US/kb/problems-with-email-how-to-find-help

Or are you talking about Thunderbird? https://support.mozilla.org/en-US/products/thunderbird

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.