On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Mozilla must show only related subdomain saved users

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Hi, I have three subdomains and I saved more than one user for these domains. when I try to login , mozilla show me all saved users for all sub domains . But ı try to login for only sub1.maindomain.com I dont need to see all list for sub1 sub2 and sub3. How can disable this option and see only saved users for related one sub domain Examp: sub1.maindomain.com sub2.maindomain.com sub3.maindomain.com

Hi, I have three subdomains and I saved more than one user for these domains. when I try to login , mozilla show me all saved users for all sub domains . But ı try to login for only sub1.maindomain.com I dont need to see all list for sub1 sub2 and sub3. How can disable this option and see only saved users for related one sub domain Examp: sub1.maindomain.com sub2.maindomain.com sub3.maindomain.com