Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Mozilla must show only related subdomain saved users

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

Hi, I have three subdomains and I saved more than one user for these domains. when I try to login , mozilla show me all saved users for all sub domains . But ı try to login for only sub1.maindomain.com I dont need to see all list for sub1 sub2 and sub3. How can disable this option and see only saved users for related one sub domain Examp: sub1.maindomain.com sub2.maindomain.com sub3.maindomain.com

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.