Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

HTTPS only mode pre-configuration via cfg/js

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 129 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Firefox_Beginner

more options

Is there any official or unofficial article/website explaining all the about:config settings? Currently i am trying to pre-edit all my custom firefox settings with the autoconfig.cfg I noticed that dns over https can be pre-edited with the cfg, so im pretty sure the setting: enable https only mode for all windows, which by default is disabled for whatever questionable reason, can be pre-activated via cfg.

How could i do that?

Is there any official or unofficial article/website explaining all the about:config settings? Currently i am trying to pre-edit all my custom firefox settings with the autoconfig.cfg I noticed that dns over https can be pre-edited with the cfg, so im pretty sure the setting: enable https only mode for all windows, which by default is disabled for whatever questionable reason, can be pre-activated via cfg. How could i do that?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

That is about these two https_only_mode prefs:

  • dom.security.https_only_mode
  • dom.security.https_only_mode_pbm

Note that you can also set dom. prefs via policies.json.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hello,

I believe you know the spiel about about:config, so I won't include it here.

The about:config setting should be dom.security.https_only_mode (and maybe dom.security.https_only_mode_ever_enabled?) to be set to true.

For more information on setting autoconfig, look at Customizing Firefox Using AutoConfig

more options

Giải pháp được chọn

That is about these two https_only_mode prefs:

  • dom.security.https_only_mode
  • dom.security.https_only_mode_pbm

Note that you can also set dom. prefs via policies.json.

more options

Thank you both very much, i appreciate your help alot!

Now i included those settings into firefox.cfg any it seems to be working correctly. lockPref("dom.security.https_only_mode", true); lockPref("dom.security.https_only_mode_ever_enabled", true);

Được chỉnh sửa bởi Firefox_Beginner vào