Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

1. How to block websites 2. How to find apps in Firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I want to block a website. I have exhausted google search advice. (BTW, there is no "Settings" option on my mac which is always the first step ("Go to settings.")) I downloaded Privacy Badger which is another problem: I can't find my apps, not with Finder and not in Launchpad.I'm really frustrated with Firefox. Thanks for the help.)

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

It is weird that you can't access Firefox settings with pressing button. It should be in the hamburger menu. Alternatively, you can type "about:preferences" in address bar (without quote).

So you want to block website with privacy badger.. is that extensions or standalone apps? If its extensions, you can find them in add-ons and themes settings.

Hữu ích?

more options

Go to the Mozilla Add-ons Web Page {web Link} (There’s a lot of good stuff here) and search for what you want.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.