Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox use 100% RAM (32 RAM - 128 GB RAM) not matter always FULL (Total Memory Leak)

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi nnina084

more options

Firefox uses all RAM, all RAM + High CPU (I have 20 GB and it showed 17 GB RAM usage and crash) always when using Facebook Page (e.g. several hours of using Facebook).

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Facebook has a pattern of loading new content into the same tab endlessly, which Firefox tries to retain in memory. Probably it shouldn't, but I don't think there is a way to unload content you already viewed until you either close the tab or navigate it to a different page. Hopefully someone else has a suggestion.

Hữu ích?

more options

But what uses 10 GB of RAM? Facebook uses 17 GB RAM, which group or profile uses 10 GB RAM? Even if I close Facebook, the usage is still 100%, it doesn't release memory! Memory is not released, it accumulates garbage in memory! Memory leak is endless. I can have 100 GB of RAM and it will always grow to 100%. Endless garbage collection in memory. Will there be an eternal memory leak?

When i play, for example, any video on Facebook, sometimes an error occurred on Facebbok, and the memory increased to 100% RAM and 100% cpu and the information that the virtual memory 100 GB (pagefile.sys) was exhausted.

Được chỉnh sửa bởi nnina084 vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.