Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Suddnly Font Changed in Firefox (Facebook.com) & Font Readability issue on facebook

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

Locking this thread.
Please continue here: [/questions/1359341]
Recently i seen Facebook font is not readable and I'm having issue reading it.

i refreshed Firefox - not solved i uninstall Firefox and reinstall - not solved i created new profile in Firefox - not solved i created new user in windows 10 - not solved

Troubleshoot mode on - solved

if i disable option "Allow pages to choose their own fonts, instead of your selections above" - solved. But i don't want to use this solution as other websites are getting affected. Kindly someone can help me?

Attached Proof of webpage.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào