Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

[Solved] Installing Bing Wallpaper Causes Vanishment of Icons of Default Search Engine

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

As the subject describes, installing Bing Wallpaper causes the vanishment of icons of the six default search engines in my region (China Mainland), i.e. Baidu, Wikipedia (actually the icon of Wikipedia is still there), Bing, Google, Amazon and DuckDuckGo, but these search engines themselves are still usable though. It is probably caused because I chose the choice that setting Bing as my default search engine of all browsers and the application (Bing Wallpaper) reset all those engines. I have tried removing these engines from my settings list then adding them back, but the icons are still invisible. I have not tried to uninstall and reinstall my Firefox.

My Firefox version: 94.0.2 My OS version: Windows 7 6.1.7601, Service Pack 1

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi whc1109 vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

This has been solved after updating, thanks.

Hữu ích?

more options

That's good to hear. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems. Go to that post and click the 'Solved' button to its right.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.