Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to auto-expand the "Show all bookmarks folders" list when adding a bookmark?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

When adding a new bookmark, there is a Location field and then a drop-down arrow that lets you expand the entire folder list. What userChrome tweak can I use to permanently get the full list of folders to appear so that I don't have to select that icon every time? Thanks!

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.