Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

tab crash

  • 7 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Win 10 is using Firefox and I can listen to audio and view videos but with bullseye using Firefox esr I can not without a tab crash

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

We're sorry to hear that Firefox is crashing. In order to assist you better, please follow the steps below to provide us crash IDs to help us learn more about your crash.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

  1. Enter about:crashes in the Firefox address bar and press Enter. A list of Submitted/Unsubmitted Crash Reports will appear, similar to the one shown below.
  2. Copy the 5 most recent Submitted Report IDs that start with bp- and then go back to your forum question and paste those IDs into the "Post a Reply" box.

Note: If a recent Report ID does not start with bp- click on it to submit the report.

(Please don't take a screenshot of your crashes, just copy and paste the IDs. The below image is just an example of what your Firefox screen should look like.)

Fx64Beta-aboutcrashes-unsubmitted

Thank you for your help!

More information and further troubleshooting steps can be found in the Troubleshoot Firefox crashes (closing or quitting unexpectedly) article.

Hữu ích?

more options

Here are the crash report numbers.

47aaeea0-0910-d8bc-e7d5-6742fa75a70c 11/28/21, 11:04 AM 3f5c0b54-2ab2-b98b-dcd5-617c3addf571 11/27/21, 1:38 PM 686af0ac-7317-ba36-3750-8d44d7f00023 11/27/21, 1:26 PM 10934b9b-4fc7-25e3-da3f-152540986257 11/27/21, 1:19 PM 121ccd93-0122-7190-1b71-513c8200ec6a 11/27/21, 11:31 AM 18de7789-5ce6-d281-a434-a276608b7a63 11/27/21, 11:26 AM

Hữu ích?

more options

Seburo said

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report. Note: If a recent Report ID does not start with bp- click on it to submit the report.

Hữu ích?

more options

so are not the numbers i posted the crash report numbers? I got these by using about: crashes

Hữu ích?

more options

Seburo said

Note: If a recent Report ID does not start with bp- click on it to submit the report.

Hữu ích?

more options

I did that

Hữu ích?

more options

Then post the new bp- report numbers.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.