Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Screenshot Download button shortcut. Move to the top

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

The first pic was copied from the screenshot and there is no fixed menu in the middle. ![screenshot copy button|406x500](upload://jc4cVdQpcK9yLRqWanmjirPbHbE.png)

Second pic using download button. There is some annoying fixed top menu appearing in the middle which blocks some of the content. ![screenshot download button2 .png|317x500](upload://mBzxui56Jznz5dxyAM71eP9TxrQ.jpeg)

Please make some download shortcut buttons or make Copy&Download&Cancel buttons float at the top.

Thank you

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Your images did not load. Please try again.

Hello,

In order to better assist you with your issue please provide us with a screenshot. If you need help to create a screenshot, please see How do I create a screenshot of my problem?

Once you've done this, attach the saved screenshot file to your forum post by clicking the Browse... button below the Post your reply box. This will help us to visualize the problem.

Thank you!

Hữu ích?

more options

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.