Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox randomly can't load pages - perpetual loading

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Using Firefox 94.0.2 and I randomly can't load web pages. It will work fine for a while but eventually I get stuck loading the page. Restarting the browser seems to solve it for a while. This only happens with my Firefox browser on my organization's PC running Windows 10. The browser works fine at home.

I have tried various things, like deleting private data, re-installing the browser, using installed and portable versions, running in troubleshoot mode without addons & extensions, but to no avail.

I'm currently writing this in Chrome because Chrome doesn't have this issue.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You should provide steps to replicate the issue and screenshots. From the start it looks like your work pc is the issue with policy settings.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.