Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Completely lost control of Firefox

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Firefox has gone mad. Have refreshed. Cannot control screen layout. I want the sidebar option for bookmarks. Have dragged what I want into the option box and pressed button 'Done'. Nothing happens. I have now lost all the bars.

Have used Firefox happily for about 15 years, but now it looks as if I will havve to abandon it for a less good browser.

My email address is alastair.tilbury@btinternet.com

Firefox has gone mad. Have refreshed. Cannot control screen layout. I want the sidebar option for bookmarks. Have dragged what I want into the option box and pressed button 'Done'. Nothing happens. I have now lost all the bars. Have used Firefox happily for about 15 years, but now it looks as if I will havve to abandon it for a less good browser. My email address is alastair.tilbury@btinternet.com