Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks Sidebar randomly goes blank in Firefox 94.0.2 (64-bit) in Win 10

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
more options

I keep the bookmarks sidebar open.

Sometimes when I have been working in other programs and return to Firefox, the Bookmarks sidebar is empty except for the Bookmarks Toolbar, Bookmarks Menu, and Other Bookmarks headings.

When this happens, the sidebar is unresponsive.

Closing and re-opening (ctrl+b, ctrl+b) the sidebar restores everything to normal.

Any help with this issue would be appreciated.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.