Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Autoplay blocking not working for Castbox.fm

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Hi. i love Autoplay blocking feature and most of times it works, but at Castbox website , it does nothing. when you enter an episode url directly or otherwise, the mediaplayer starts the podcast automatically. i even have the settings to block audio and video but still doesn't block the autoplay feature of this site. i don't want to advertise for any podcast but if you check any episode page you should be able to see the problem

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.