Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I lost all my tabs when I closed firefox.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TNorth

more options

When I close Firefox at night & open it next day. Every tab is lost, so I have no record of the sites I was using. This has happened several times. I am now seriously looking at dumping Firefox due to its very unstable & unreliable performance. Fire fox does not offer any means of reopening all the tabs that it closed, it actually deletes all tracking. Firefox is unstable, unreliable & totally user unfriendly. I am dumping Firefox for a more professional browser, as Firefox is rude & makes it impossible to contact & seek advice. I think Firefox sucks.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

It keeps my tabs. Have you tried the setting at the top of the General page in Settings ("Open previous windows and tabs")? You have to leave the tabs open when you exit.

Hữu ích?

more options

No that didn't solve the problem. What do you mean top of General page. PK

Hữu ích?

more options

The page may have a different name on your system. It's the first page in Settings and displays when you open Settings.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.