Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I run Firefox and use YoutubeTV I get slowness from internet.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Hi, When I run Firefox and use YoutubeTV I get slowness from internet. When I run YoutubeTV on Edge no problems. I have tried running it on Firefox in safe mode and with Bitdefender disabled still have issue. Please see attached screen shots. The delays of up to 3 seconds cause browser slowness when I try to browse to get details of something I am watching like on IMBD etc. I have been a long time user of Firefox and really don't like having to use Edge as my YoutubeTV browser.

Firefox Version 94.0.2

Edition Windows 10 Pro Version 21H2 Installed on ‎8/‎21/‎2021 OS build 19044.1387 Experience Windows Feature Experience Pack 120.2212.3920.0

I can send you HWinfo64 report if you need it.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.