Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to change or disable default keyboard shortcuts

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi hello_world

more options

I want to disable the F12 shortcuts that open the developer tools, because I use this shortcuts to open a different application (yakuake)

How do we change the default key bindings?

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You can't change that F12 key binding. You would have to disable the developer tools via the about:config page to achieve this.

  • about:config => devtools.policy.disabled = true

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Hữu ích?

more options

But that would disable the developer tools right? And I want to have access to the developer tools (I am actually a developer).

I don't want to disable the developer tool functionality. Only the F12 shortcut (or bind it to something different)

Hữu ích?

more options

I don't know of another way to do this apart from disabling the devtools. I think the devtools are loaded lazily at a later time and thus extensions might not be able to disable or block F12. The source code shows a reference to devtools.experiment.f12.shortcut_disabled, but this still displays a dialog to explain the purpose of F12.

Hữu ích?

more options

That's a shame. Were can we request the feature of being able to change shortcuts?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.