Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Not getting live chart data on Binance.us

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I am not getting live site data like I should be getting on Firefox 94.0.2 (64-bit) . I need to refresh the page to get current chart data. It should be updating in real time. I access binance.us on Microsoft Edge and it works fine, I get live chart trading data on the binance.us site on Edge. How do I fix this?

I have inspected the page and I keep getting theses error messages. These messages come up in troubleshooting mode as well.

Referrer Policy: Ignoring the less restricted referrer policy “origin-when-cross-origin” for the cross-site request: https://frontend-m.binance.cloud/monitor/v1/log

Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at https://frontend-m.binance.cloud/monitor/v1/log. (Reason: CORS request did not succeed).

POST https://www.binance.us/gateway-api/v1/private/account/kyc-certificate/get-new-kyc-status [HTTP/2 401 Unauthorized 98ms]

POST https://www.binance.us/gateway-api/v1/private/account/user/base-detail [HTTP/2 401 Unauthorized 177ms]

Giải pháp được chọn

Someone just had this issue a few days ago. See link below https://support.mozilla.org/en-US/questions/1358565

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Someone just had this issue a few days ago. See link below https://support.mozilla.org/en-US/questions/1358565

Hữu ích?

more options

Thanks that did the trick. Wonder why I have to go in and change the setting. I never had to do that before until I re installed Firefox like a week ago.

Hữu ích?

more options

I just realized that when I put security.csp.enable to FALSE my Metamask extension won't load at all. I turn it back to TRUE then my Metamask will load perfectly, but then the binance.us charts won't display the live data. Never had these issues until like a couple weeks ago.

Hữu ích?

more options

You'll need to ask the folks at Metamask. https://community.metamask.io/

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.