Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FF94 & Colour schemes

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

So, I come back to my desk and found FF with a new colour scheme, just because, no user interaction needed... Seriously? The drops are filling the glass...

Extra: Missing "rant" on topic selection.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It is possible you selected one of the Colorways themes that are included in Firefox 94. You can find the built-in themes (light, dark, system) and further down the Colorways themes included in Firefox 94 on the "Add-ons and Themes" page (Ctrl+Shift+A; Themes tab).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.