Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

taskbar>recent-false yet recent is still displayed

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Philip

more options

Under: about:config browser.taskbar.lists.recent.enabled false

I have just made a Windows 10 system and I am not understanding the features now existing that weren't with Firefox on my Win7. I have turned the 'Frequent' off and now right clicking the Firefox icon produces 10 'Recent' listings. Being that I've changed FF's config to false, I do not know how to make these 10 'recent's permanently disappear. Right clicking one of these entities and removing only replaces with another.

Please help me to permanently remove 'Recent' from my right click of the Firefox icon in my taskbar.

Giải pháp được chọn

No answers.

'Recent' IS a Win 10 (was in Windows 7...but I must of dealt with it long ago) Windows 10; Settings; Personalization; Start; 'Show recently opened items in Jump Lists on Start or the taskbar and in File Explorer Quick Access

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

No answers.

'Recent' IS a Win 10 (was in Windows 7...but I must of dealt with it long ago) Windows 10; Settings; Personalization; Start; 'Show recently opened items in Jump Lists on Start or the taskbar and in File Explorer Quick Access

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.