Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Whatsapp web is not connecting on 94.0.2(64 Bit)Win 7

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi raja19

more options

Hi i am on Windows 7 (64 bit). With 94.0.2(64 Bit) of Mozilla Firefox browser.For the past 1 week or so i cant able to connect with Whats app Web on Mozilla Firefox.But its working on chrome.Please help me sort out the issue.Thank you

Regards Raja

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Post a screenshot showing the issue.

Hữu ích?

more options

jonzn4SUSE said

Post a screenshot showing the issue.

I am attaching the screenshot. See that preloader spinning and doing nothing. Please see the attached screenshot.Its working good on chrome. Thank you !!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.