Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost profile after update

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hi I accepted the popup notice that a newer version of Firefox was available - while doing other things. When I next opened Firefox, all my profile was gone. No folders, no bookmarks, no extensions, it appears like a virgin install. How do I get my profile back??? Firefox 94.0.2 Windows 10 Home Desktop PC

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Sometimes when the browser thinks there is a problem with the profile, it will create a new one.

Look on your desktop. Do you see a folder called; Old Firefox? Look inside. Look for the folder with the latest creation date.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/recovering-important-data-from-an-old-profile

https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-run-firefox-when-profile-missing-inaccessible


https://support.mozilla.org/en-US/kb/recover-user-data-missing-after-firefox-update

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

more options

Thanks FredMcD The about:profiles tip was the answer. There were only two profiles shown, one being the update profile, the other being mine. Firefox loaded mine without complaint and the buttons on the profiles page made fixing the problem simple (press 'Set as default profile', close Firefox and restart). Cheers, Tom

Hữu ích?

more options

Glad to help. Safe Surfing.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.