Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Downloading firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Hello,

I've been having problems downloading the firefox browser, as it seems that I have to do it multiple times before it can be installed properly. I tend to get the disk image, which populates on my screen as an image icon. This usually occurs several times before I see the actual application file within my download files. Tonight I am having this problem again, as I noticed that the browser was no longer on my computer, which prompted me to download again from Mozilla's own site. However, I keep getting the disk image, with a circle and cross through the circle over the actual firefox icon which is supposed to be dragged into the folder and then installed. Not sure why it keeps showing up as an image (disk), and not the actual application? Any assistance will be greatly appreciated.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What OS?

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.