Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i can't download the companion app for video download helper

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I have installed Video Download Helper. When I try and download a video, I no longer am given the choice of using the browser to download, I am compelled to use the companion app. When I try and download the companion app it fails repeatedly, and when finally complete it always totals 0 KBs

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.