Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

32bit or 64bit

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Firefox has just done an automatic update, but has installed 91.3.2(32bit) on my 64bit Windows 10.

I was wondering why it decided on 32 bit? Should I upgrade to 64bit and how would I do that?

Thanks Jon

Firefox has just done an automatic update, but has installed 91.3.2(32bit) on my 64bit Windows 10. I was wondering why it decided on 32 bit? Should I upgrade to 64bit and how would I do that? Thanks Jon

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn