Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The ”Backspace” key

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 67 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

If I go to an older version of the Firefox browser on Win 10, can I use the ”Backspace” key shortcut?

If I go to an older version of the Firefox browser on Win 10, can I use the ”Backspace” key shortcut?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The action for the backspace key to navigate back or forward in history is set via the browser.backspace_action pref on the about:config page if that is what you mean.

To disable or enable the Backspace keyboard shortcut, you can change the browser.backspace_action pref on the about:config page.

0 goes Back/Forward
1 act like PgUp/PgDown
2 and other values, nothing

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".