Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I remove the search bar when I hover around the top?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I'm in full-screen i don't want the search bar to appear when I'm trying to press buttons or links in a navigation bar.

When I'm in full-screen i don't want the search bar to appear when I'm trying to press buttons or links in a navigation bar.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

When you hover to top in Full Screen Mode then Firefox shows the Navigation Toolbar and the Tab bar. You can move the search bar to the overflow chevron (>>) area on the Navigation Toolbar if you do not want to see the search bar.