On Monday September 25th from 10PM EDT - 12AM EDT (2AM UTC - 4AM UTC on September 26th), we will be performing system maintenance on the Firefox Accounts databases for two hours. During the maintenance window, there will be brief periods of a few minutes where users will not be able to login to their accounts. Please try again at a later time.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

[Retracted] - based on user's request

more options

[Retracted] - based on user's request

[Retracted] - based on user's request

Được chỉnh sửa bởi Kiki vào

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hello,

I am not aware if this is supposed to work.

Please go to the calendar, go to devtools and click application to check if there is a service worker. A service worker is a piece of javascript that continues to run so that you can receive notifications.

more options

[removed]

Được chỉnh sửa bởi user234530768837993817236907027824607051336 vào

more options

You can see all registered service workers on these pages:

  • about:serviceworkers
  • about:debugging#workers

You can check WebSockets via this page:

  • about:networking#websockets

See also serviceworker.txt in the profile folder.


Service Workers do not work if you let the cookies expire when you close Firefox (Delete cookies and site data when Firefox is closed). In this case you need to create a cookie allow exception to make Service Workers work.

more options

[removed]

Được chỉnh sửa bởi user234530768837993817236907027824607051336 vào