Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

google pop ups have been disabled through firefox it worked yesterday however; today doesn't work and I can't print from google email account

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Yesterday I disabled google pop ups from my Firefox account so I could print from my google email and it worked. However; it is not working today. Must I do this everyday?

Giải pháp được chọn

nrvg27 said

Yesterday I disabled google pop ups from my Firefox account so I could print from my google email and it worked.

Could you describe in more detail what you changed that worked the last time?

You can make individual website exceptions to the pop-up window blocker if you need to. If your individual website exceptions get deleted when you exit out of Firefox and start it back up again, make sure you are not using either:

  • Automatic private browsing ("Never remember history") -- this mode doesn't write website permissions to disk
  • Clear history when Firefox closes -- the "Site Settings" or "Site Preferences" categories will wipe custom permissions, so make sure that is NOT selected if you use this feature
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Make sure you are not blocking content.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop also see https://blog.mozilla.org/security/2021/03/23/introducing-smartblock/

https://support.mozilla.org/en-US/kb/smartblock-enhanced-tracking-protection


Diagnose Firefox issues using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?


Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

nrvg27 said

Yesterday I disabled google pop ups from my Firefox account so I could print from my google email and it worked.

Could you describe in more detail what you changed that worked the last time?

You can make individual website exceptions to the pop-up window blocker if you need to. If your individual website exceptions get deleted when you exit out of Firefox and start it back up again, make sure you are not using either:

  • Automatic private browsing ("Never remember history") -- this mode doesn't write website permissions to disk
  • Clear history when Firefox closes -- the "Site Settings" or "Site Preferences" categories will wipe custom permissions, so make sure that is NOT selected if you use this feature

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.