Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

printing from browser

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

When I try to print from within Firefox 94.01 the document is printed in the upper left quadrant of letter size paper. The preview and all information on the printer seem fine. If I try to print the same document from Chrome, it works fine. When I tried about:config and typed in paper_data I get a new box open with three options: boolean, number or string. I never get anything beyond that. No list of paper sizes. Nothing. Any help would be most appreciated. Thank you!

When I try to print from within Firefox 94.01 the document is printed in the upper left quadrant of letter size paper. The preview and all information on the printer seem fine. If I try to print the same document from Chrome, it works fine. When I tried about:config and typed in paper_data I get a new box open with three options: boolean, number or string. I never get anything beyond that. No list of paper sizes. Nothing. Any help would be most appreciated. Thank you!