Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Relay - forwarding emails to a secondary email

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
more options

I would like to migrate some of my accounts with different websites to Relay aliases. Right now, those accounts are all linked to an email that is different than the primary email associated with my Mozilla account. Is there a way to set up Relay so that forwarded emails go to that secondary account, rather than my primary? Or will Relay only associate aliases with the email on my Mozilla account?

I would like to migrate some of my accounts with different websites to Relay aliases. Right now, those accounts are all linked to an email that is different than the primary email associated with my Mozilla account. Is there a way to set up Relay so that forwarded emails go to that secondary account, rather than my primary? Or will Relay only associate aliases with the email on my Mozilla account?

Được chỉnh sửa bởi ktyrrell vào