Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

migration to new linux and get the error

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mohsen Pahlevanzadeh

more options

I get backup from my filrefox such as :

cp -rv ~/.mozilla/firefox/* /mnt/my_external_hdd_mounted/myfirefox/

In new linux I did the following steps:

1. rm -rf .mozilla/firefox/* 2. cp -rv /mnt/my_external_hdd_mounted/myfirefox/* ~/.mozilla/firefox/ 3. chown mohsen.mohsen -R ~/.mozilla/firefox/

By the way, both of them are version 91.

But after run of firefox, I get the error of attached picture.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Ok, don't worry.

You have firefox-esr in new linux-box and your old firefox was firefox. You need to remove firefox-esr and install firefox. Then copy your backup.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Ok, don't worry.

You have firefox-esr in new linux-box and your old firefox was firefox. You need to remove firefox-esr and install firefox. Then copy your backup.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.