Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Maximized window blocks Windows task bar from use

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Firefox Maximized window blocks Windows task bar from being accessed. Have to downsize the window to reveal desktop in order to use the task bar. Does not matter if in safe mode, scrubbed all settings and new install of firefox does not change the behavior.

Firefox Maximized window blocks Windows task bar from being accessed. Have to downsize the window to reveal desktop in order to use the task bar. Does not matter if in safe mode, scrubbed all settings and new install of firefox does not change the behavior.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Is there a reason for the old version of Firefox? Here is a link to get the current version. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Let me switch to Win 7 and see if I can replicate the issue.

more options

I cannot replicate the issue in Win7. see screenshot With the taskbar set to auto-hide or not, I have no issues with Firefox being Maximized.