Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Dark theme suddenly started forcing web sites to use dark themes as well

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi scienide00

more options

I have been using the FF dark theme for a while now and am used to it, but I do not like other websites dark (for example youtube, ietf documents, etc.) and suddenly firefox has started showing them in dark mode as well. I have tried to search for a fix for this with no success so far. What I have tried so far: set ui.systemUsesDarkTheme to 0 set browser.in-content.dark-mode to false

Please help me disable Firefox requesting dark websites while I still use the dark theme itself. Regards.

I have been using the FF dark theme for a while now and am used to it, but I do not like other websites dark (for example youtube, ietf documents, etc.) and suddenly firefox has started showing them in dark mode as well. I have tried to search for a fix for this with no success so far. What I have tried so far: set ui.systemUsesDarkTheme to 0 set browser.in-content.dark-mode to false Please help me disable Firefox requesting dark websites while I still use the dark theme itself. Regards.

Giải pháp được chọn

For those of you that wanna know, I seem to have found a solution for this: set privacy.resistFingerprinting to false :)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

For those of you that wanna know, I seem to have found a solution for this: set privacy.resistFingerprinting to false :)