Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The newest update (Nov. 6, 2021)

 • 4 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 16 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi fdraskovic

more options

The newest update (Nov. 6, 2021) added a "manage bookmarks" toolbar under the address bar, which shrinks my screen further. How to I get rid of it?

Giải pháp được chọn

That toolbar is really the Bookmarks Toolbar, so you can follow the instructions in the article to hide this toolbar.

Open the Customize window and set what toolbars (Show/Hide Toolbars) and toolbar items to display.

 • Right-click empty toolbar area -> Customize
 • "3-bar" menu button -> More Tools -> Customize
 • View -> Toolbars
  you can tap the Alt key or press the F10 key to show the hidden Menu Bar temporarily
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options
more options

This answers a question I didn't ask. I am referring to the space immediately below the https:// address bar. In it, it says " for quick access, place your bookmarks here on the bookmarks toolbar." This is what I want to get rid of, as it shave 5/8" off the height of my screen.

more options

Giải pháp được chọn

That toolbar is really the Bookmarks Toolbar, so you can follow the instructions in the article to hide this toolbar.

Open the Customize window and set what toolbars (Show/Hide Toolbars) and toolbar items to display.

 • Right-click empty toolbar area -> Customize
 • "3-bar" menu button -> More Tools -> Customize
 • View -> Toolbars
  you can tap the Alt key or press the F10 key to show the hidden Menu Bar temporarily
more options

That worked perfectly. Sorry I didn't understand the first time. Many thanks.