Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

wattpad

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Mozilla has alerted me that my WATTPAD account was breached and my info stolen. I am having difficulty finding WATTPAD on my computer so that I can PERMANENTLY DELETE WATTPAD altogether! I am an elderly tech novice and would truly appreciate your assistance in getting this trash off my computer! Permanently!

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Wattpad - Where stories live Wattpad is an online social reading platform intended for users to read and write original stories. Founded by Allen Lau and Ivan Yuen . . . .


Do you have an account on this website?

If your security has been breached on any website, the best thing to do is to;

  • Change the password on all breached websites
  • and check to make sure your personal data has not been changed.

Hữu ích?

more options

Hi bayougal, it sounds like a message from Firefox Monitor, either as a Lockwise alert or an email message. Please see the following articles for more information and suggestions about "what do I do now?":

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.