Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox won't retain default browser status

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi chrissmirl

more options

I'm using - System: Kernel: 5.4.0-89-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 5.0.6

          wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 20.2 Uma base: Ubuntu 20.04 focal 

In Linux Mint System Settings Firefox is the default web browser. That is also confirmed on the command line. Firefox is version 94.0 for Linux.

In Firefox/Settings/General/Startup - "Firefox is not your default browser" is always bold. When I click "Make Default" it just checks "Always check if Firefox is your default browser". If I leave that checked and close and open Firefox the warning that Firefox is not the default always appears. This is causing issues opening links from other software. How do I get Firefox to retain default status? Linux Mint thinks it is the default already.

Giải pháp được chọn

Try downloading Firefox, run it from the folder and then make it Default to see what happens.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

What's set in your system settings Default Application? see screenshot

Hữu ích?

more options

It was already set to Firefox. I installed Chromium and can set it as a default in Linux. In Firefox itself the "Make Default" only checks "Always check if Firefox is your default browser". It doesn't impact the default setting.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Try downloading Firefox, run it from the folder and then make it Default to see what happens.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Hữu ích?

more options

The version in the folder that I downloaded is 94.0.1. The version in Software Manager is 94.0. I also tried Flatpak and that one didn't work either.

The version in the folder works. In the 94.0.1 version when I opened the Firefox settings and clicked to make Firefox the default I got the happy face in Firefox and the Linux system updated the default browser. However when I clicked on the email link it opened Chromium even thought the 94.0.1 shows up as default in the system. Hopefully, the version available to Software Manager will get updated.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.