Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox blocked

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Yvonne Healey

more options

Hi my name is Yvonne Healey

I caused this problem sorry. I was right at the end of receiving money from my invoice when this happened. I was filling in my visa information ,but I was using my bank debit card by mistake and got a shout from PayPal . “Shut it down , Shut it down now, there is something wrong".

From PayPal "Y

Hi my name is Yvonne Healey I caused this problem sorry. I was right at the end of receiving money from my invoice when this happened. I was filling in my visa information ,but I was using my bank debit card by mistake and got a shout from PayPal . “Shut it down , Shut it down now, there is something wrong". From PayPal "Y

Giải pháp được chọn

this is the rest of my problem "Y

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

this is the rest of my problem "Y

more options

Please I tried and tied. But I still need Firefox browser to unblock my email address yvonnehealey@mail.com

Thanks Yvonne