Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

paasword

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi scarrleg

more options

Hi.I can log in to my Firefox account but can,t see the password.I,m tring to sych my p.c. with my Android telefoon.On my p.c. account it says that my phone is linked but i still need my password to log in.The reason for all this is because i wan,t to use firefox pocket and i don,t want to loose any info by having to reset my Paasword.I do have my master Paasword,can i use that.If not,what is my best option.With Regards Andrew

Hi.I can log in to my Firefox account but can,t see the password.I,m tring to sych my p.c. with my Android telefoon.On my p.c. account it says that my phone is linked but i still need my password to log in.The reason for all this is because i wan,t to use firefox pocket and i don,t want to loose any info by having to reset my Paasword.I do have my master Paasword,can i use that.If not,what is my best option.With Regards Andrew

Giải pháp được chọn

Type about:preferences#security<enter> in the address bar. Look under Logins,

Note: For Firefox v56+ its; about:preferences#privacy Look under Forms & Passwords Or type about:logins<enter> in the address box. +++++++++++++++++++++++++++++++ Turn on Remember Logins. To check the passwords you have listed, press Saved Logins.

Press the Exceptions button and see what's inside.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Type about:preferences#security<enter> in the address bar. Look under Logins,

Note: For Firefox v56+ its; about:preferences#privacy Look under Forms & Passwords Or type about:logins<enter> in the address box. +++++++++++++++++++++++++++++++ Turn on Remember Logins. To check the passwords you have listed, press Saved Logins.

Press the Exceptions button and see what's inside.

more options

thank you (it,s abit late,but as it,s said...) for the anwsers to my question.Greetings sarrleg (just changed my username).