Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes when trying to run an AFrame web application

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Crash Reports: bp-23ea7077-d16a-4d2c-bdf7-41b570211102 bp-991e6038-f407-4ecc-91f2-736ff0211102 bp-5b39fa4c-0af8-4521-be17-92fe40211102 bp-36009648-b097-4d00-8988-573e20211102 bp-00357b5b-f68c-4aff-bec7-6f6dc0211102 bp-e54d5357-7e8b-4309-a5a5-ba30f0211102 bp-b1396352-a1a0-4a9b-a521-fa1750211102 bp-a088b6ed-d3ba-42fb-8270-701ed0211102 bp-a61fa56f-2f5b-4bf4-89a4-eaead0211102 bp-fca9d243-a5dc-4e2e-a477-e43910211102 bp-3391e5e8-4a48-489a-b8e1-5d1de0211102 bp-bf0f4f0c-ff9a-4495-bed1-b39e30211102 bp-2c1a9c46-c622-4748-a5b5-e57590211102

Firefox Version: 94.0 Computer: Mid 2012 MacBook Pro Catalina 10.15.7 Video of Crash

This seems to be related to WebGL, however, https://get.webgl.org shows the spinning cube fine. It also doesn't look like WebGL is getting disabled. When I tried setting webgl.force-enabled and layers.acceleration.force-enabled from false to true like some articles online suggested, nothing changed. When I tried going to the page in Troubleshoot mode, Firefox didn't crash, but it also couldn't load the page due to missing the WebGL context. I attached a screenshot of the console. I also refreshed Firefox, but that didn't work either. Any help or advice would be appreciated.

Crash Reports: [https://crash-stats.mozilla.org/report/index/23ea7077-d16a-4d2c-bdf7-41b570211102 bp-23ea7077-d16a-4d2c-bdf7-41b570211102] [https://crash-stats.mozilla.org/report/index/bp-991e6038-f407-4ecc-91f2-736ff0211102 bp-991e6038-f407-4ecc-91f2-736ff0211102] [https://crash-stats.mozilla.org/report/index/bp-5b39fa4c-0af8-4521-be17-92fe40211102 bp-5b39fa4c-0af8-4521-be17-92fe40211102] [https://crash-stats.mozilla.org/report/index/bp-36009648-b097-4d00-8988-573e20211102 bp-36009648-b097-4d00-8988-573e20211102] [https://crash-stats.mozilla.org/report/index/bp-00357b5b-f68c-4aff-bec7-6f6dc0211102 bp-00357b5b-f68c-4aff-bec7-6f6dc0211102] [https://crash-stats.mozilla.org/report/index/bp-e54d5357-7e8b-4309-a5a5-ba30f0211102 bp-e54d5357-7e8b-4309-a5a5-ba30f0211102] [https://crash-stats.mozilla.org/report/index/bp-b1396352-a1a0-4a9b-a521-fa1750211102 bp-b1396352-a1a0-4a9b-a521-fa1750211102] [https://crash-stats.mozilla.org/report/index/bp-a088b6ed-d3ba-42fb-8270-701ed0211102 bp-a088b6ed-d3ba-42fb-8270-701ed0211102] [https://crash-stats.mozilla.org/report/index/bp-a61fa56f-2f5b-4bf4-89a4-eaead0211102 bp-a61fa56f-2f5b-4bf4-89a4-eaead0211102] [https://crash-stats.mozilla.org/report/index/bp-fca9d243-a5dc-4e2e-a477-e43910211102 bp-fca9d243-a5dc-4e2e-a477-e43910211102] [https://crash-stats.mozilla.org/report/index/bp-3391e5e8-4a48-489a-b8e1-5d1de0211102 bp-3391e5e8-4a48-489a-b8e1-5d1de0211102] [https://crash-stats.mozilla.org/report/index/bp-bf0f4f0c-ff9a-4495-bed1-b39e30211102 bp-bf0f4f0c-ff9a-4495-bed1-b39e30211102] [https://crash-stats.mozilla.org/report/index/bp-2c1a9c46-c622-4748-a5b5-e57590211102 bp-2c1a9c46-c622-4748-a5b5-e57590211102] Firefox Version: 94.0 Computer: Mid 2012 MacBook Pro Catalina 10.15.7 [https://www.dropbox.com/s/fzlut733vd41ede/Firefox%20crashing.mov?dl=0 Video of Crash] This seems to be related to WebGL, however, https://get.webgl.org shows the spinning cube fine. It also doesn't look like WebGL is getting disabled. When I tried setting webgl.force-enabled and layers.acceleration.force-enabled from false to true like some articles online suggested, nothing changed. When I tried going to the page in Troubleshoot mode, Firefox didn't crash, but it also couldn't load the page due to missing the WebGL context. I attached a screenshot of the console. I also refreshed Firefox, but that didn't work either. Any help or advice would be appreciated.
Đính kèm ảnh chụp màn hình