Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

How to add chrome extensions & Bookmarks in Mozilla?

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 65 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi polarddean361

more options

How do we can add extensions & Bookmarks in Mozilla as we do in chrome browser easily?

How do we can add extensions & Bookmarks in Mozilla as we do in chrome browser easily?

Giải pháp được chọn

Hi, I don't use Chrome, but here are some methods for Firefox:

(1) Install add-ons from the Add-ons site at

https://addons.mozilla.org/

(2) You can save a bookmark for the currently displayed page using any of these methods:

 • click the star icon at the right end of the address bar
 • right-click a blank area of the page and click the star icon
 • right-click the tab up on the tab bar and click Bookmark Tab
 • press the keyboard shortcut Ctrl+D
 • (if you display the optional menu bar) Bookmarks > Bookmark Current Tab
 • drag the lock icon from the left end of the address bar and drop it on the Bookmarks Toolbar or menu

More info:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, I don't use Chrome, but here are some methods for Firefox:

(1) Install add-ons from the Add-ons site at

https://addons.mozilla.org/

(2) You can save a bookmark for the currently displayed page using any of these methods:

 • click the star icon at the right end of the address bar
 • right-click a blank area of the page and click the star icon
 • right-click the tab up on the tab bar and click Bookmark Tab
 • press the keyboard shortcut Ctrl+D
 • (if you display the optional menu bar) Bookmarks > Bookmark Current Tab
 • drag the lock icon from the left end of the address bar and drop it on the Bookmarks Toolbar or menu

More info:

more options

Thanks, do lemme try. Please keep in touch, if I'll face any hurdles. I will definitely reach out to you. Again Thanks