Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 94 showing unwanted email domains for email field. How do I stop it?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi david537

more options

Somewhere between firefox developer edition 80 and firefox developer edition 94 a bug was introduced that results in firefox showing a huge list of possible public domains for an email address that i'm trying to enter.

Firefox should only show values I've entered previously. Instead it shows garbage such as gmail and yahoo as shown in the picture.

How do I wipe the list that it's using so that it never happens again?

Somewhere between firefox developer edition 80 and firefox developer edition 94 a bug was introduced that results in firefox showing a huge list of possible public domains for an email address that i'm trying to enter. Firefox should only show values I've entered previously. Instead it shows garbage such as gmail and yahoo as shown in the picture. How do I wipe the list that it's using so that it never happens again?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Actually i've realised that it's an Aliexpress update that just happened to coincide with the firefox update :-(

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Actually i've realised that it's an Aliexpress update that just happened to coincide with the firefox update :-(