Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Allows asks for permission to open any web page

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox always requesting permission to open any web page. Doesn't stop even with lower safety option and don't want to turn off security fully

Giải pháp được chọn

It is possible that you run Firefox in Vista compatibility mode and maybe also as administrator.

Check that Firefox isn't set to run as Administrator.

You can open the Properties of the Firefox desktop shortcut via the right-click context menu and check the "Compatibility" tab.

Make sure all items are deselected in the "Compatibility" tab of the Properties window.

  • Privilege Level: "Run this program as Administrator" should not be selected
  • "Run this program in compatibility mode for:" should not be selected

Also check the Properties of the firefox.exe program in the Firefox program folder.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Can you attach a screenshot?

Hữu ích?

more options

Can't access screen save software from tool bar as permission takes up entire screen. To "solve" issue, had to remove all application notifications (not recommended)

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

It is possible that you run Firefox in Vista compatibility mode and maybe also as administrator.

Check that Firefox isn't set to run as Administrator.

You can open the Properties of the Firefox desktop shortcut via the right-click context menu and check the "Compatibility" tab.

Make sure all items are deselected in the "Compatibility" tab of the Properties window.

  • Privilege Level: "Run this program as Administrator" should not be selected
  • "Run this program in compatibility mode for:" should not be selected

Also check the Properties of the firefox.exe program in the Firefox program folder.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.