Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

home page problem after clearing browser

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
more options

Greetings!

I have Firefox for my browser and the home page is set to my.yahoo.com.

I cleared my browser and lost all my my.yahoo.com home page bookmarks and customized yahoo mail folders. I still have my Firefox bookmarks.

Can I retrieve the lost emails and bookmarks that were on yahoo? I did try restoring a previous Firefox version and also opening Firefox on a different browser, (Internet Explorer), and tried using a different computer, but Yahoo mail and bookmarks are still missing.

Bummed boomer!

Greetings! I have Firefox for my browser and the home page is set to my.yahoo.com. I cleared my browser and lost all my my.yahoo.com home page bookmarks and customized yahoo mail folders. I still have my Firefox bookmarks. Can I retrieve the lost emails and bookmarks that were on yahoo? I did try restoring a previous Firefox version and also opening Firefox on a different browser, (Internet Explorer), and tried using a different computer, but Yahoo mail and bookmarks are still missing. Bummed boomer!