Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

my account was locked. I need to get it unlocked please

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

[Locked as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1355554. Please follow up there, thanks.]

Need my account unlocked

[Personal information removed by moderator. Please read Mozilla Support rules and guidelines, thanks.]

Được chỉnh sửa bởi Chris Ilias vào