Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't open firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I can't open firefox ALL THE TIME I had to reinstall it and i tried fo RESTART it it DOESN'T WORK, WHY WOULD YOU GIVE A RESTART BUTTON in uninstalling program if it doesnt work, its better to uninstall it anyway, why this always happen and i had to clear all the files, uninstall it, reinstall it, restarted it and it's still doesn't work, i restarted my pc AND IT STILL DOESNT WORK. YOU GIVE A RESTART BUTTON FOR WHAT? THIS HAPPENS ALL THE TIME AND I'M SICK OF IT, I MUST REINSTALL IT 4 TIMES AND CLEAR ALL THE FILES AND UNINSTALL IT OVER AND OVER AGAIN. THIS APPLICATION IS USELESS, IT JUST CAN'T OPEN IT JUST CANT! I HAD AN EXAM TO DO AND IM LATE BECAUSE OF THIS BROWSER CAN'T OPEN, I DELETE ALL THE PROGRAM FILE, I UNINSTALL THE APPLICATION AND REINSTALL IT, IT STILL CAN'T OPEN, EVERYTIME I TRY TO UNINSTALL IT SAYS "pLeAse tRy tO rEsTaRt fIrEFoX bY cLicKinG tHiS reStaRt buTtoN heRe" THE BUTTON IS GODDAMN USELESS U BETTER NAME IT RETARD BUTTON NOT RESTART BUTTON.

[Profanity removed by moderator. Please read Mozilla Support rules and guidelines, thanks.]

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi Chris Ilias vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What's your computer system and Firefox version?

What does the message say?


Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?


Some problems occur when your Internet security program was set to trust the previous version of Firefox, but no longer recognizes your updated version as trusted. Now how to fix the problem: To allow Firefox to connect to the Internet again;

  • Make sure your Internet security software is up-to-date (i.e. you are running the latest version).
  • Remove Firefox from your program's list of trusted or recognized programs. For detailed instructions, see

Configure firewalls so that Firefox can access the Internet. {web link}

Hữu ích?

more options

Could you please translate the text in the screenshot to English?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.