Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No toolbar - the upper menu bar the should say "firefox"

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi davidsamish

more options

All my other applications and browser apps show a "toolbar", the uppermost edge of my screen, with "Firefox" and bookmarks, etc. It is just gone. I can't figure out why it is not showing up or available. I am not in full screen mode, although that hides the bar on top also. Mac OS 10.11.6, preferences says latest available update, although I cant tell because I can't set the "About" Firefox button.

Giải pháp được chọn

Firefox 78.15.0 is the last version for your Mac OS X 10.11 platform (mozilla-mac-eol-esr1), so you will no longer receive updates.


Do you see any of the toolbars like the Navigation Toolbar with the location bar or the Tab bar?

Can you attach a screenshot?


Try to rename/remove xulstore.json in the Firefox profile folder with Firefox closed.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).

Location used for the main profile that keeps your personal data (Root Directory on about:profiles).

  • ~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/<profile>

In Mac OS X v10.7 and later, the "~/Library" folder in the Home directory is a hidden folder.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox 78.15.0 is the last version for your Mac OS X 10.11 platform (mozilla-mac-eol-esr1), so you will no longer receive updates.


Do you see any of the toolbars like the Navigation Toolbar with the location bar or the Tab bar?

Can you attach a screenshot?


Try to rename/remove xulstore.json in the Firefox profile folder with Firefox closed.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).

Location used for the main profile that keeps your personal data (Root Directory on about:profiles).

  • ~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/<profile>

In Mac OS X v10.7 and later, the "~/Library" folder in the Home directory is a hidden folder.

Hữu ích?

more options

Deleting the xulstore.json worked.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.