Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where is my "Contacts" file located?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi BIZnetworx Inc.

more options

I don't know where my list of contacts is located on Firefox? I can't find it anywhere.

Giải pháp được chọn

Hi, Firefox doesn't have its own Contacts list. How were you accessing it before? Usually, it would be a feature of your mail website like Gmail, Outlook, or Yahoo! Mail (or whatever mail site you use).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, Firefox doesn't have its own Contacts list. How were you accessing it before? Usually, it would be a feature of your mail website like Gmail, Outlook, or Yahoo! Mail (or whatever mail site you use).

Hữu ích?

more options

Thanks. Maybe I should look where the problem is to find the answer. Thanks again for the virtual 'white cane'.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.