Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Browser Cache breaks the website in Mozilla Firefox, but works fine on Google Chrome

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 275 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello,

I am a Web Developer, fixing a website for my client. After the page is cached in Mozilla Firefox the layout breaks, when I clean the cache everything is back to normal. This issue is only present in Mozilla Firefox, I don't have that issue with Google Chrome.

Website URL: https://www.impeccablex.com/ Please see the screenshots attached, you can see the layout before and after.

I have tried almost everything that I could think of, don't know what to try next. Any suggestions?

Thank you in advance! Best Regards, Mario C.

Hello, I am a Web Developer, fixing a website for my client. After the page is cached in Mozilla Firefox the layout breaks, when I clean the cache everything is back to normal. This issue is only present in Mozilla Firefox, I don't have that issue with Google Chrome. Website URL: https://www.impeccablex.com/ Please see the screenshots attached, you can see the layout before and after. I have tried almost everything that I could think of, don't know what to try next. Any suggestions? Thank you in advance! Best Regards, Mario C.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

The French website shows the owlcarousel, but the EN-US version has quite a different page source and doesn't load the wp-content theme like the FR page, but has a very large CSS file embedded.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Hi Mario, I'm not sure what you mean by "before and after." In the left screenshot, the script that creates the carousel is not running, and after clearing the cache and reloading the page, in the right screenshot, the script that creates the carousel is running again?

And can you confirm:

  • Ctrl+R reload doesn't fix the carousel
  • Ctrl+Shift+R reload does fix the carousel
more options

Does this also happen in the current release since you appear to be using the 94 Developer Edition or Beta version ?

more options

Hello jscher2000,

Thank you for your quick reply!

The image named "before", is a screenshot of the website before the page is cached. The image named "after" is after the website is being cached.

Yes, hard reload fix the issue for me, but the visitors won't know.

more options

cor-el said

Does this also happen in the current release since you appear to be using the 94 Developer Edition or Beta version ?

Yes I am using 94.0beta Developer Edition, but I have the same issue on regular Mozilla Firefox browser and on mobile too.

more options

Giải pháp được chọn

The French website shows the owlcarousel, but the EN-US version has quite a different page source and doesn't load the wp-content theme like the FR page, but has a very large CSS file embedded.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào